logo_spsk4.png

Dzieło integracji

DZIEŁO INTEGRACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

przy Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

w Czerwiennem,

Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                   

 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem,

Katolickim Gimnazjum Integracyjnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  im. Jana Pawła II w Czerwiennem,

Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem,                                 

Szkole Zawodowej Specjalnej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem.                                 

 

 

I. NAZWA PROJEKTU

1. „TACY SAMI” – „Dzieło Integracji Dzieci Niepełnosprawnych przy Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK  z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Katolickim Gimnazjum Integracyjnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkole Zawodowej Specjalnej – kucharz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,  (dalej w skrócie zwane: Dzieło).

2. Adres: Czerwienne 245, 34 – 407 Ciche, tel/fax. (018) 26 – 58 – 134.

 

II. CELE   

 

1. Szerzenie idei integracyjnej osób niepełnosprawnych i osób z dysfunkcjami społecznymi ze społeczeństwem oraz równości ich praw z prawamiwszystkich obywateli Rzeczypospolitej – propagowanie postaw społecznej akceptacji niepełnosprawnych i uznania ich praw do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

 

2. Stwarzanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz z dysfunkcjami społecznymi warunków dla ich pełnego rozwoju osobowego, zapewnienie im dostępu do szkoły i do nauczania  uwzględniającego ich wiek i poziom rozwoju.

 

3. Współdziałanie z  instytucjami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji opiekuńczo – wychowawczych, w zapewnieniu dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i z dysfunkcjami społecznymi godnego życia i właściwej opieki oraz jak najlepszych warunków integralnego rozwoju osobowego.

 

4. Realizowanie w ramach programów szkolnych integracyjnych postulatów dydaktyczno – wychowawczych (edukacja, wychowanie i rekreacja, objęcie opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną i z dysfunkcjami społecznymi środowisk lokalnych gminy Czarny Dunajec i okolic.

 

5. Realizowanie integralnych postulatów dydaktyczno – wychowawczych w skali poza lokalnej – umożliwienie osobom niepełnosprawnym i z dysfunkcjami społecznymi z terenów zagrożonych ekologicznie wypoczynku i aktywnej rekreacji w przyrodniczo atrakcyjnym regionie Podhala.

 

 

III. SPODZIEWANE EFEKTY

 

1. Otoczenie opieką dzieci niepełnoprawnych i z dysfunkcjami społecznymi z terenu Podhala – odzyskiwanie świadomych i wartościowych ludzi spośród niepełnosprawnych, resocjalizowaniu i usprawnianiu kontaktów z ich zdrowymi rówieśnikami.

 

2. Umożliwienie niepełnosprawnym dzieciom z innych regionów Polski rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem naturalnych walorów środowiskowych i warunków terenowych w ramach wspólnych zajęć z pełnosprawnymi.

 

3. Uwrażliwienie lokalnej społeczności na problem dzieci niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi – zmiana świadomości, sposobu myślenia i postaw.

 

4. Ukształtowanie u dzieci zdrowych pozytywnych postaw – życzliwości, akceptacji, tolerancji, chęci niesienia pomocy – przez ich integrowanie z niepełnosprawnymi i dysfunkcyjnymi.

 

5. Upowszechnienie idei integracji w szkołach.

 

6. Współpraca z placówkami oświatowymi, ośrodkami opiekuńczo – wychowawczymi, organizacjami zajmującymi się problematyką niepełnosprawnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

7. Wypromowanie szkoły i okolic Czerwiennego, jako miejsca szczególnie korzystnego (ze względu na położenie i warunki geograficzne – klimat, góry, czyste powietrze) dla rehabilitacji i wypoczynku.

 

 

 

IV. ZAŁOŻENIA

 

1. „Dzieło” jest elementem składowym programu funkcjonowaniaKatolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Katolickiego Gimnazjum Integracyjnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkoły Zawodowej Specjalnej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,  Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Stanowi rodzaj „nakładki” na programy  dydaktyczno -  wychowawcze szkół.

 

2. Szkoły dysponują nowym budynkiem o dużej kubaturze, w pełni przystosowanym do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W Chwili obecnej ukończenie budowy całej szkoły jest możliwe w ciągu jednego roku. Niezbędna jest zatem kontynuacja inwestycji tj. części administracyjno – żywieniowo internatowej dla uczniów niepełnosprawnych. W celu pozyskania środków finansowych należy składać wnioski inwestycyjne do wszystkich możliwych instytucji rozdzielających fundusze Unii Europejskiej.

 

3. Przy szkołach powołane zostało „Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół w Czerwiennem, którego zadaniem jest m.in. poszukanie sponsorów i pozyskanie środków na dokończenie i utrzymanie szkoły integracyjnej – na wspieranie i umożliwienie „Dzieła” (realizację projektu).

 

4. Realizacja projektu wymaga merytorycznej i organizacyjnej współpracy z podobnymi programami Ministerstwa Zdrowia, Edukacji, z Pełnomocnikiem Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych, organizacjami SINAPSIS i PFRON z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi, przychodniami psychologicznymi, Związkiem Sportowym Niepełnosprawnych, z innymi wyspecjalizowanymi strukturami państwowymi i kościelnymi (zwłaszcza parafialnymi), zajmującymi się integracją niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

 

5. Realizacja projektu wymaga aktywnej współpracy z władzami administracyjnymi – gminnymi i wyższych szczebli oraz z wszystkimi organizacjami i ludźmi dobrej woli, którym los dzieci niepełnosprawnych nie jest obojętny.

 

6. Projekt realizowany będzie w trze fazach (etapach)

 

• Faza 1 – przygotowanie i ciągła weryfikacja założeń programowych „Dzieła” , informacja oraz konsultacja ze społecznością lokalną, instytucjami wyspecjalizowanymi władzami oświatowymi i administracyjnymi, weryfikacja założeń programu „Dzieła” ; powołanie „Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół w Czerwiennem”, poszukiwanie sponsorów i środków na jego realizację (lata 2007 – 2018).

 

• Faza 2 – w ograniczonym zakresie realizacja Projektu w warunkach istniejących możliwości lokalowych, sukcesywne poszerzanie zakresu realizacji „Dzieła”, merytoryczne przygotowanie kadry pedagogicznej do podjęcia zamierzonych w Projekcie zadań; dokończenie budowy przeprojektowanej szkoły (lata 2007 – 2017),

 

• Faza  – utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych dla absolwentów szkół zawodowych i chętnych osób niepełnosprawnych, (lata 2017 – 2018).

 

• Faza 4 – Pełna realizacja programu „Dzieła” (lata 2003 – 2018).

 

7. „Dziełem” zarządza koordynator powołany przez organ prowadzący szkoły, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół. Koordynator powołuje Radę Programową „Dzieła”, która pełni funkcję doradczą, opiniuje program pracy i jego realizację, zabiega o środki finansowe na rzecz „Dzieła”. Koordynator przygotowuje i przekłada Radzie Programowej roczny/sezonowy harmonogram pracy i jest odpowiedzialny za jego realizację.   

                     

8. Dążyć się będzie do stworzenia systemu informowania o celach  i działaniach „Dzieła”, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków przekazu indywidualnej i masowej informacji oraz wydawnictw, tak, aby szerzyć ideę utworzenia sieci szkolnych ośrodków integracyjnych na terytorium Rzeczypospolitej.

 

V. OPIS DZIAŁAŃ (ZADAŃ) DLA WDROŻENIA „DZIEŁA”

 

1. Analiza dokumentacji z badań dzieci, w celu rozpoznania rodzaju i stopnia upośledzenia oraz jego skali, by móc podjąć właściwe działania organizacyjne i dydaktyczno – wychowawcze.

 

2. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – wychowawczych, uwzględniających problem integracji dzieci oraz określenie zakresu współpracy z instytucjami powołanymi do opieki nad dziećmi z określonymi schorzeniami.

 

3. Systematyczne działania informacyjno – wyjaśniające, przygotowujące środowisko lokalne do właściwego zrozumienia i akceptacji zjawiska niepełnosprawności oraz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa; spotkania dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Podhala.

 

4. Spotkania formacyjne z młodzieżą pragnącą pomagać w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – tworzenie wolontariatu.

 

5. Organizowanie sympozjów oraz spotkań dyskusyjnych z zaproszonymi specjalistami.

 

6. Od 01 września 2007 roku utworzenie pierwszej klasy szkoły zawodowej specjalnej, w skład której wejdą dzieci niepełnosprawne, absolwenci naszego gimnazjum oraz chętni uczniowie z terenu Podhala.

 

7. Od 01 września 2017 roku utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych skład których wejdą dzieci niepełnosprawne, absolwenci naszych szkół zawodowych  oraz chętni uczniowie z terenu Podhala.

 

8. Podjęcie  przez kadrę pedagogiczną Szkoły podyplomowych studiów z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kursów przygotowawczych do prowadzenia różnego typu terapii.

 

9. Szkoła wraz ze „Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół w Czerwiennem”, utworzy punkt doradztwa dla innych szkół i rodziców w zakresie integracji dzieci niepełnosprawnych ze sprawami, którego działalność obejmować będzie m.in.:

 

a) organizowanie konferencji dla nauczycieli – opiekunów klas integracyjnych z innych szkół,

b) tworzenie zespołów samokształceniowych,

c) organizowanie kursów dotyczących problematyki dzieci niepełnosprawnych, dokształcanie rodziców, zwłaszcza w zakresie doradztwa prawnego,

d) organizowanie warsztatów edukacyjno – wychowawczych.

 

9. Opracowanie szerokiej oferty zajęć dla sprawnych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży szkolnej (w tym dla grup przyjeżdżających na turnusy wypoczynkowe – grup turystycznych, „zielonych szkół”,  w okresie ferii zimowych i letnich i w ciągu całego roku szkolnego) oraz zajęć dla młodzieży pozaszkolnej:

 

a) „Świat dziecka niepełnosprawnego” – wystawy, wernisaże, plenery artystyczne, przeglądy twórczości dzieci niepełnosprawnych,

b) środowiskowe uroczystości integrujące dzieci sprawne i niepełnosprawne, np. Św. Mikołaj, spotkania opłatkowe,

c)wciągnięcie do współpracy twórców ludowych z Podhala, prowadzenie zajęć z dziećmi, m.in.:

- malowanie na szkle

- rzeźbienie w drewnie

- zajęcia z zespołem regionalnym „Bachledówka”

d) zajęcia w świetlicy szkolnej

e) zajęcia w pracowni komputerowej

f) zajęcia w ramach różnorakich kół zainteresowań ( sportowego, ekologicznego, misyjnego, turystycznego, teatralnego, etc).

i) propagowanie wszelkich form ćwiczeń ruchowych i zawodów przez klub WKS, istniejący przy szkole:

- zawody sportowe dla niepełnosprawnych,

- ćwiczenia rehabilitacyjne (w tym gimnastyka korekcyjna), turnusy rehabilitacyjne,

- olimpiady.

 

VI. KOSZTY

 

1. Cele wydatków:

a) dokończenie budowy  III etapu nowej Szkoły,

b) bieżące utrzymanie i działalność Szkoły,

c) realizacja elementów programu „Dzieła”, wykraczających poza podstawowy program działań Szkoły.

 

2. Źródła finansowania:

 

a) dotacja państwowa/samorządowa na działalność statutową Szkoły,

b) dotacje sponsorów uzyskane poprzez „Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół w Czerwiennem”, oraz z odpisu 1% na działalność organizacji pożytku publicznego poprzez organ prowadzący – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

 

3. Wolontariat

 

4. W miarę rozwoju „Dzieła” przewiduje się w przyszłości powołanie odpowiedniej fundacji, umożliwiającej realizację jego celów i zadań.

 

VII. EWENTUALNE ZAGROŻENIA (PROBLEMY)

 

  1. Brak specjalistów zajmujących się edukacją uczniów z różnymi nietypowymi niepełno sprawnościami.
  2. Brak wystarczających środków finansowych na dokończenie inwestycji.

 

VIII. KORZYŚCI

 

1. Rozwijanie idei integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, popieranie praw do godnego życia osób niepełnosprawnych.

 

2. Pozytywne oddziaływanie szkoły integracyjne na wzrost świadomości lokalnej społeczności wiejskiej i miejskiej, dotyczącej konieczności pomagania osobom niepełnosprawnym, ich pełnej akceptacji jako członków społeczeństwa, posiadających godność osobową i pełnię praw do rozwoju.

 

3. Stworzenie warunków dla pełnego, zintegrowanego rozwoju osobowego dzieci i młodzieży, sprawnych i niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami społecznymi  z okolic Czerwiennego jak  i przybywających tu z innych regionów Polski.

 

4. Utrzymanie Szkoły jako jedynego ośrodka kultury i edukacji części wsi Czerwienne Górne.

 

5. Promocja regionu Podhala.

 

 

Czerwienne 01.09.2015 r.