logo_spsk4.png

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA     

            

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych oraz danych osobowych  Pani/Pana dziecka jest Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z siedzibą       w 34-407 Czerwienne 245, tel. 18 265 81 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , którą reprezentuje Dyrektor Szkoły.

 

 1. Zakres gromadzonych przez administratora danych obejmuje informacje, które niezbędne są do realizacji zadań ustawowych  zgodnych z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz zadaniami statutowymi szkoły.

 

 

 1. Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu i na podstawie prawa wymienionego w punkcie 2 i są zgodne z art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 1. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora Danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane w ramach umów powierzenia przetwarzania danych     w celu realizacji umowy i zgodnych z celami określonymi w ustawie „Prawo Oświatowe”.

 

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to określone w przepisach prawnych wyższego rzędu, związanych z realizacją zadań szkoły oraz w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w celach innych niż powyższe, przetwarza się je do momentu cofnięcia zgody przez powierzającego.

 

 

 1. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust.5,  może nastąpić poprzez dostarczenie osobiste lub przesłanie pocztą na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 34-407 Czerwienne 245, pisemnej informacji z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych osoby, której one dotyczą.

 

 

 1. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu za wyjątkiem celu określonego w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290).

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  Pan Jarosław Merdzik tel. +48 509 501 910,
  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1.  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych.

                                                          

 

                                                                                            Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

                                                            

                                                                                              …………………………………………………….

                                                                                                       miejscowość i data, czytelny podpis