logo_spsk4.png

Program wychowawczy

Przedmiotem działań Szkoły jest uczeń a nie klasa, osoba ludzka a nie zbiorowość.

Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach doktryny katolickiej, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.

Plan wychowawczy opiera się na wartościach uniwersalnych, z uwzględnieniem szczególnej roli nauki Kościoła Katolickiego i Ewangelii w procesie wychowawczym. Wynika to z charakteru Szkoły. Zmierzamy do takiego ukształtowania młodego człowieka, aby mógł on spełnić oczekiwania własne, swoich rodziców, był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za swoje działanie w życiu rodzinnym i publicznym. Misją szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju nauczycieli i uczniów.

 

WIZJA SZKOŁY

1. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie dekalogu, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.

2. Szkoła będzie pomagać nauczycielom i uczniom w ich integralnym rozwoju.

3. Szkoła będzie wychowywać młodzież do świadomej i pełnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.

4. Szkoła zwraca szczególną uwagę na wypracowanie pojęcia "dobra wspólnego" i poszanowanie jego wartości.

Wychowanie jest wspólnym zadaniem rodziców i Szkoły, która pełni rolę pomocnicza i służebną wobec rodziny.

 

Plan wychowawczy Szkoły oparty jest na:

1. Programie wychowawczym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

2. Konstytucji RP.

3. Deklaracji Praw Dziecka

4. Ustawie o systemie oświaty

5. Podstawie programowej dla przedmiotów ogólnokształcących

6. Konkordacie

7. Dokumentach Soboru Watykańskiego II - "Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim"

 

Program Wychowawczy Szkoły przejawia się w następujących obszarach:

1. Kształtowanie formacji religijnej.

2. Kształtowanie formacji moralnej.

3. Kształtowanie formacji kulturowej

4. Kształtowanie formacji społecznej.

5. Kształtowanie formacji rodzinnej.

6. Kształtowanie formacji patriotycznej.

 

Szkolny program wychowawczy realizowany jest w ramach:

* wszystkich przedmiotów nauczania i godzin wychowawczych

* codziennego spotkania przed lekcjami (wspólna modlitwa)

* celebracji Świąt i uroczystości kościelnych.

* uroczystości i apeli szkolnych

* zajęć pozalekcyjnych

* pracy samorządu szkolnego

* imprez szkolnych, imprez sportowych i wycieczek

* szkolenia nauczycieli i wychowawców

* zebrań z rodzicami