logo_spsk4.png

Rekrutacja 2016/2017

 

ZAKOŃCZENIE I ETAPU REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA – analiza złożonych deklaracji w okresie do 29.02.2016 r. o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Na podstawie  analizy złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu SPSK w Czerwiennem określa się liczbę miejsc organizacyjnych na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Liczba miejsc wynikająca z arkusza organizacji pracy przedszkola wynosi: - 140

Liczba złożonych deklaracji (grupy przedszkole) -  77

Liczba złożonych deklaracji (grupy „zerowe”) - 37

Liczba złożonych deklaracji (razem)-  114

Liczba wolnych miejsc - 26

II etap rekrutacji odbywa się na wolne miejsca. Uczestniczą w nim dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do Przedszkola oraz te,  których rodzice nie złożyli w określonym terminie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej.  

Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola – od 1 do 31 marca 2016 r. 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SPSK W CZERWIENNEM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

      1.      Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
      2.      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie.
      3.      Do przedszkola  dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej. Deklarację należy złożyć w terminie do 29 lutego 2016 r.
      4.      Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4) złożony u dyrektora  przedszkola (art. 20s ust.1) i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1). Wniosek należy złożyć w terminie od 1 do 30 marca  2016 r.
      5.      Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Czarny Dunajec (art.20c ust.1). Rodzice dzieci spoza gminy mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci z terenu gminy.
      6.      Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci 6-letnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
Dzieci 5-letnie (urodzone w 2011 r.) oraz dzieci 4-letnie (urodzone w 2012) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 Dzieci 3-letnie (urodzone w 2013 r.) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,
ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do przedszkola z powodu braku miejsc, nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.
 

Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1).

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów. Zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity –

Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późniejszymi zmianami) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

4. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

5. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym (specjalnym) nie uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. O jego przyjęciu decyduje dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 Pliki do pobrania: 

Deklaracja

Harmonogram

Zarzadzenie dyrektora

Wniosek